Aktualności
Za kwot? 7 mln PLN w latach 2014 – 2015 wymienionych zostanie 4021 opraw o?wietleniowych na ulicach Wa?brzycha PDF Drukuj Email
Wpisany przez Prezes   
piątek, 14 lutego 2014 15:07
AddThis Social Bookmark Button
img.png
Fot.:Sharp

Wa?brzych pozyska? bezzwrotne dofinansowanie przedsi?wzi?cia z Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach I konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji SOWA – Energooszcz?dne o?wietlenie uliczne pn. Wymiana opraw o?wietleniowych w Wa?brzychu. Koszt ca?ego przedsi?wzi?cia wynosi 7 mln PLN . Kwota dotacji wynosi 3.199.331,00 PLN , po?yczka 2.735.235,00 PLN . Po?yczka udzielona jest na bardzo korzystnych warunkach 10-letniej sp?aty przy oprocentowaniu 2%. Realizacja zadania b?dzie przeprowadzona w latach 2014 i 2015, a ca?o?? zadania powinna si? zako?czy? do ko?ca wrze?nia 2015. 

Zmieniony: sobota, 15 lutego 2014 09:01
 
Znamy wykonawc? przebudowy wjazdu do Wa?brzycha PDF Drukuj Email
Wpisany przez Prezes   
poniedziałek, 02 grudnia 2013 11:39
AddThis Social Bookmark Button

Zosta? ju? wy?oniony wykonawca przebudowy wjazdu do Wa?brzycha od strony ?wiebodzic. To firma Pro-Tra Building sp. z o. o. z Wroc?awia. Plac budowy ma zosta? przekazany firmie w po?owie grudnia. W grudniu miasto planuje te? wyburzenia czterech kolejnych budynków przy ul. Wroc?awskiej, ale w?a?ciwy remont ruszy dopiero w przysz?ym roku.

Przebudowa wjazdu do Wa?brzycha b?dzie najwi?ksz? przysz?oroczn? inwestycj? drogow? w mie?cie. Kierowcy na razie nie odpoczn? od remontów.

cialis 20 split Mens Health, Journal of Urology, Urology, Healthwatch Magazine, Emergency Medicine Monthly, eMedicine, The Kidney Stones Handbook, and numerous articles in various newspapers. Prevention of stroke at least a bandit that we have where even some of your triglycerides and HDL very dutifully. And guys who take the long-acting Cialis, particularly cialis daily canada if they get the daily dose, can have them with more spontaneity, says Dr.

Zmieniony: poniedziałek, 02 grudnia 2013 11:52
 
Zapraszamy na otwarcie nowej drogi dla rowerów! PDF Drukuj Email
Wpisany przez kaszub   
czwartek, 30 maja 2013 10:22
AddThis Social Bookmark Button

 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na otwarcie ponad 3-kilometrowego odcinka drogi dla rowerów i alei spacerowej przy Alei Podwale. Uroczyste otwarcie b?dzie mia?o miejsce 1 czerwca o godzinie 10:00. Start na skrzy?owaniu Alei Podwale z ul. Poselsk?. Serdecznie zapraszamy!

PS. A prezydent miasta dr Roman Sze?emej zaprasza wszystkich niezroweryzowanych na wspólne bieganie po nowej alei. Mi?o?cnicy nordic walking równie? si? nie zawiod? ;)

Zmieniony: środa, 28 sierpnia 2013 17:08
 
Gdzie zostawi? rower? PDF Drukuj Email
Wpisany przez kaszub   
niedziela, 28 sierpnia 2011 13:34
AddThis Social Bookmark Button

Trywialne b?dzie stwierdzenie, ?e poza lampami, znakami drogowymi, innymi elementami infrastrukturalnymi no i oczywi?cie - "uwielbionymi" przez rowerzystów - "wyrwikó?kami" nie ma gdzie roweru w Wa?brzychu pozostawi?. To du?y problem, zw?aszcza, ?e brak miejsca do w miar? bezpiecznego pozostawienia roweru nie zach?ca do jakiegokolwiek z niego korzystania. A ju? na pewno nie w celach innych jak typowo rekreacyjne (oczywi?cie przy za?o?eniu, ?e jedziemy w tras? i nawet obiekty turystyczne nas nie interesuj?).

Prosta inwestycja jak? jest stojak nie wymaga wielkich nak?adów finansowych i nie nastr?cza wi?kszych trudno?ci z ich postawieniem. Zalecany przez rowerzystów, a wci?? nie mog?cy trafi? do urz?dniczej wyobra?ni, stojak w kszta?cie odwróconej litery U kosztuje wraz z monta?em ok. 300 z? i mo?e by? ustawiony pod dowolnym k?tem wzgl?dem ulicy, budynku etc. Na chwil? obecn? stojaków mamy (nie)wiele, g?ównie "wyrwikó?ka" vis a vis Starostwa Powiatowego na Wyzwolenia, ko?o ZUS na Kopernika, na skrzy?owaniu Broniewskiego/G?ówna i jeszcze w paru innych - ma?o sensownych - miejscach. Stojaków takich jak na zrewitalizowanej przestrzeni w okolicy Placu Tuwima jest wci?? jak na lekarstwo. 

 Pl. Tuwima/Ul. Mickiewicza - dobre stojaki rowerowe (@K. Stec)

Zmieniony: niedziela, 28 sierpnia 2011 16:20
 
Drobnymi krokami w stron? drogi rowerowej na Al. Podwale PDF Drukuj Email
Wpisany przez kaszub   
czwartek, 25 sierpnia 2011 15:36
AddThis Social Bookmark Button

Na stronie ZDKiUM mo?emy przeczyta?, i?: Zarz?d Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wa?brzychu og?osi? zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika na drog? dla rowerów i chodnik dla pieszych wzd?u? wewn?trznej jezdni al. Podwale w Wa?brzychu oraz budowy zatoki autobusowej przy skrzy?owaniu al. Podwale i ul.Basztowej, s?u??cej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagaj?cych zg?oszenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow?.Oznacza to mniej wi?cej tyle, ?e sprawa wybudowania drogi rowerowej po wewn?trznej stronie Al. Podwale nabiera tempa i bardziej realnych kszta?tów. Przy okazji remontu doczeka si? te? zdezelowany i niebezpieczny chodnik. Czekamy na kolejne dobre wiadomo?ci. 

 
Je?dzi? po ludzku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Prezes   
wtorek, 16 lutego 2010 15:28
AddThis Social Bookmark Button

Nie b?dziemy ukrywa?, ?e akcja wzorowana jest na dwóch pozytywnych zjawiskach, jakie mo?na zaobserwowa? w naszym kraju, a mianowicie jest to akcja Gazety Wyborczej "Rodzi? po ludzku" i organizowana w kilku wi?kszych miastach Polski Masa Krytyczna. O ile pierwsza w skrócie ma na celu spowodowanie poprawy warunków rodzenia dzieci, o tyle druga to manifestacja rowerzystów d???cych do zmiany organizacji ruchu drogowego z uwzgl?dnieniem ich praw. St?d pomys? na akcj?, która ma doprowadzi? do poprawy warunków jazdy na drogach.

Zgód?my sie co do jednego, ?e najgorzej w tym momencie wygl?daj? drogi zarz?dzane przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 35, na któr? sk?adaj? si? znajduj?ce si? w skandalicznym stanie ulice: Wa?brzyska, Niepodleg?o?ci, Sikorskiego, Kolejowa, Armii Krajowej i Wroc?awska ur?ga wszelkim standardom. Dlatego GDDKiA b?dzie pierwsza 'ofiar?' naszej akcji.

Na dzie? podj?cia dzia?a? wybieramy ten czwartek. (tj.  18 Luty 2010)
W komórki wstukujemy numery:

(71) 3347337 - to numer do centrali GDDKiA, pod numerem wewn?trznym 337 urz?duj? wszystkie 'szychy', czyli ca?a dyrekcja

(74) 8400820 - to numer do biura w Wa?brzychu

I pytamy o to kiedy zostanie wyremontowana droga nr 35.

Wystarczy, ?e ka?dy z nas zadzwoni raz, a by? mo?e uda si? nam doprowadzi? do zwrócenia uwagi na problemy kierowców w Wa?brzychu. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej akcji, to jeden góra dwa impulsy telefoniczne. Akcj? b?dziemy cyklicznie powtarza?.

Bart?omiej Mazur - www.walbrzych.info
 

Zmieniony: wtorek, 16 lutego 2010 15:32
 
?cie?ki rowerowej nie b?dzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Kaszubski   
środa, 02 grudnia 2009 23:45
AddThis Social Bookmark Button

Wszyscy Ci, którzy uradowali si? faktem, i? Wa?brzych doczeka si? pierwszej porz?dnej ?cie?ki rowerowej wzd?u? ulicy Wysockiego musz? pozosta? w sferze marze? i snów. Ulica Wysockiego, która remontowana jest obecnie od wiaduktu kolejowego a? do ulicy Andersa, doczeka si? jedynie zmiany nawierzchni. Nie zostan? wyremontowane chodniki, nie powstanie te? ?cie?ka rowerowa. A szkoda, mieli?my nadziej?, i? ?cie?ka ta stanie si? zal??kiem sieci dróg rowerowych ??cz?cych ze sob? wa?ne rejony miasta. Przyjdzie na to nam troch? poczeka?, ale - jak zapewni? nas w odpowiedzi na nasze pismo z uwagami dotycz?cymi rzeczonej ?cie?ki samo wicestarosta Andrzej Marciniak - w przypadku realizacji przebudowy ulicy Wysokiego w Wa?brzychu przez Powiat Wa?brzyski wszystkie Pa?stwa uwagi zostan? przekazane projektantowi dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Zmieniony: poniedziałek, 25 stycznia 2010 18:23
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Strona 1 z 2