Stowarzyszenie Rowerowy Wałbrzych
Europejski Dzie? bez Samochodu - relacje mediów PDF Drukuj Email
Aktualności - Wałbrzych
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 września 2015 06:51
AddThis Social Bookmark Button
10. edycja Europejskiego Dnia bez Samochodu ju? za nami. Tegoroczna edycja zgromadzi?a oko?o 300 rowerzystów, którzy w radosnych nastrojach przemierzyli ulice miasta, by ?wi?towa? ten dzie? na terenach kompleksu Aqua-Zdrój. Dla zdecydeowanej wi?kszo?ci uczestników, którymi byli dzieci i m?odzie? przygotowane by?y konkursy z nagrodami, pokazy pierwszej pomocy i wyst?py. Po raz pierwszy przeprowadzili?my warsztaty z bezpiecznego poruszania si? rowerem w ruchu ulicznym (brawa dla grupy 9- i 10-latków, którzy brali udzia? w warsztatach), które w asy?cie policji odby?y si? na okolicznych ulicach. Bardzo dzi?kuj?my za pomoc i zaanga?owanie w organizacji wydarzenia wszystkim partnerom i instytucjom, które bra?y udzia? w wydarzeniu. Do zobaczenia w przysz?ym roku!

Relacje:

The Food and Drug Administration FDA has issued cialis online warnings about several types of herbal viagra because they contain potentially harmful drugs not listed on the label. Nevertheless, experts have estimated that erectile dysfunction affects 30 million men in the United States. The physician squeezes the glans head of the penis, which immediately causes the anus to contract if nerve function cialis super active reviews is normal. Centrum Surgical Center is a multi-speciality surgery center viagra online that performs a broad If you have a risk factor for erectile dysfunction that you can and do change, you to chronic diseases of the lungs, liver, kidneys, heart, nerves, arteries, or veins. The amino acid L-arginine, which occurs naturally in food, boosts the bodys production of nitric oxide, a compound that facilitates cialis without prescription canada erections by dilating blood vessels in the penis. From acupuncture to arginine, from ginseng to pomegranate juice, men have tried all sorts of natural remedies for erectile dysfunction ED - - which doctors define as the repeated inability to get or maintain an erection firm enough for sexual intercourse. black cialis However, there are natural and herbal remedies that can help alleviate ED caused by some types of problems. i dont have hard erections, it takes too much to get hard, brand cialis 20mg i dont get hard in day and no morning erections. The big culprits to blame for erectile cialis 20 mg dysfunction : heart disease, diabetes, hypertension, and high cholesterol. A significant proportion of men who have no cialis daily use sexual dysfunction nonetheless do not have regular nocturnal erections. For men who do experience a problem, additional medications may be prescribed to enhance sexual performance. Hopefully your stiffness will resolve soon or you can find a medication that will work better cialis professional wikipedia for you. Fda who do u need subscription for is viapro viagra how much days we taken cialis soft tabs for erectile dysfunction oline dublin.


Zmieniony: środa, 23 września 2015 07:12
 
Europejski Dzie? bez Samochodu - program PDF Drukuj Email
Aktualności - Wałbrzych
Wpisany przez Administrator   
sobota, 19 września 2015 19:11
AddThis Social Bookmark Button

 Dzie___bez_samochodu_2015.jpg

Zmieniony: sobota, 19 września 2015 19:15
 
Pierwsze ?luzy rowerowe w Wa?brzychu ju? s? PDF Drukuj Email
Infrastruktura - Inne
Wpisany przez Administrator   
sobota, 29 sierpnia 2015 06:09
AddThis Social Bookmark Button

Kolejny krok w kierunku u?atwienia ?ycia rowerzystom. Na wysoko?ci by?ego hotelu Sudety, na skrzy?owaniu Armii Krajowej i Parkowej przeprowadzono reorganizacj? ruchu. Z prawego pasa w kierunku na Podzamcza i Piaskowej Góry, do tej pory zarezerwowanego wy??cznie do autobusów, mog? teraz korzysta? taksówki i rowerzy?ci. Dodatkowo na samym skrzy?owaniu pojawi?a si? pierwsza ?luza rowerowa.


?luza rowerowa to wydzielony przed skrzy?owaniem fragment ulicy, przeznaczony dla rowerzystów. Stosuje si? j? w miejscach, gdzie funkcjonuje sygnalizacja ?wietlna. W praktyce chodzi o wydzielenie dla rowerzystów i motorowerzystów jezdni mi?dzy skrzy?owaniem a zatrzymuj?cymi si? przed nim samochodami. Mog? w ten sposób zaj?? bezpiecznie miejsce przed samochodami, zanim czerwone ?wiat?o zmieni si? na zielone. Dzi?ki temu zielony sygna? daje rowerzystom mo?liwo?? ruszenia w pierwszej kolejno?ci.

Czytaj wi?cej na dziennik.walbrzych.pl

 
Europejski Dzie? bez Samochodu zbli?a si? wielkimi krokami PDF Drukuj Email
Aktualności - Wałbrzych
Wpisany przez Administrator   
sobota, 29 sierpnia 2015 06:02
AddThis Social Bookmark Button

Zarz?d Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wa?brzychu oraz Stowarzyszenie Rowerowy Wa?brzych zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji "Europejskiego Dnia bez Samochodu" obchodzonego w ramach "Europejskiego Tygodnia Zrównowa?onego Transportu".

 Celem kampanii jest kszta?towanie wzorców zachowa? proekologicznych, upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach u?ywania samochodu, przekonanie mieszka?ców Wa?brzycha do alternatywnych ?rodków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, ?e ?ycie w mie?cie bez samochodu jest nie tylko mo?liwe, ale tak?e o wiele przyjemniejsze. Kampamia przyczynia si? równie? do zmniejszenia ha?asu i zanieczyszczenia powietrza, przez co wp?ywa na polepszenie jako?ci ?ycia w mie?cie. Jest to jedna z wa?niejszych inicjatyw o charakterze europejskim, która ma na celu promocj? zrównowa?onego transportu oraz zwi?kszenie ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego oraz zach?ta do korzystania z alternatywnego ?rodka transportu np. autobusu komunikacji miejskiej, roweru.

Zmieniony: sobota, 29 sierpnia 2015 06:06
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Strona 1 z 24

Zaloguj sięKryzys?!